REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ASCRON.COM

 1.      INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „ascron.com”.

1.2. Właścicielem serwisu ascron.com, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest Ascron Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

2.        DEFINICJE

2.1. Ascron – Ascron Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518613, REGON: 147358845, NIP: 5252591871.

2.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Ascron czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3. Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu, gdy korzystanie z tej Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.4. Portal Rekrutacyjny – zorganizowana platforma internetowo-informatyczna, dedykowana procesom rekrutacyjnym, dostępna za pośrednictwem Serwisu, której celem jest umożliwienie kandydatom do pracy wysłania aplikacji rekrutacyjnej, zawierającej m.in. CV lub list motywacyjny.

2.5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem ascron.com.

2.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

 

3.      OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1.Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Ascron oraz udostępnieniu materiałów, w tym w szczególności materiałów związanych z produktami oferowanymi przez Ascron.

3.2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności.

3.3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.4.1. podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF;

3.4.2. włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;

3.5. Rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1280 pixeli.

3.6. Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Ascron lub osobom trzecim.

3.8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3.9. Ascron oświadcza, że materiały i informacje opublikowane w ramach Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością.

3.10. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.

3.11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

4.      USŁUGA REKRUTACYJNA

4.1. W ramach Serwisu, Ascron umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z aktualnymi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Ascron oraz umożliwia zaaplikowanie na wybrane przez Użytkownika stanowisko.

4.2. W celu skorzystania z usługi rekrutacyjnej, Użytkownik powinien w zakładce „Kariera” wybrać interesującą go ofertę, wypełnić formularz rekrutacyjny i załączyć wymagane w nim dokumenty, a następnie kliknąć przycisk „Aplikuj”.

4.3. Usługa rekrutacyjna nie ma charakteru ciągłego i z chwilą dostarczenia do Ascron danych i dokumentów aplikacyjnych dochodzi do jej wykonania.

5.      ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

 

6.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: [email protected].

6.2. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

6.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Ascron drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

7.      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności .

 

8.      ZMIANY REGULAMINU

8.1. Ascron jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną  przyczynę  uznaje  się  w  szczególności  zaistnienie  jednej z następujących okoliczności:

8.1.1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Ascron obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

8.1.2. wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Ascron obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

8.1.3. wprowadzenie przez Ascron nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;

8.1.4. wprowadzanie przez Ascron nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

8.1.5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Ascron mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Ascron będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

8.2. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Konsumentów oraz Konsumentów- Przedsiębiorców – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

8.3. Ascron informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie co najmniej o:

8.3.1. treści planowanej zmiany Regulaminu;

8.3.2. dacie wejścia zmiany w życie;

8.3.3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

8.4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

9.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2021.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

9.3. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i Ascron na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.